Home

Kilohertz

Synonyme:
  • kHz
Physik. 1 kHz = 1 000 Hz.
Gehört zu:
Verwandt mit: