[Repair and Functional Reconstruction of Severe Electrical Burns of Wrist]. foreign-language

Published in: Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 2001; 15 (2): 96-98
Journal partially peer-reviewed/unclear

Exposure