Studientyp: Review

Neurological and neurourological complications of electrical injuries Review

[Neurologische und neuro-urologische Komplikationen bei Stromunfällen]

Veröffentlicht in: Neurol Neurochir Pol 2021; 55 (1): 12-23

Endpunkt

Exposition