Gel-Like Human Mimicking Phantoms: Realization Procedure, Dielectric Characterization and Experimental Validations on Microwave Wearable Body Sensors. tech./dosim.

[Gel-ähnliche, den Menschen nachahmende Phantome: Realisierungsverfahren, dielektrische Charakterisierung und experimentelle Validierungen an tragbaren Mikrowellen-Körpersensoren].

Veröffentlicht in: Biosensors (Basel) 2021; 11 (4): 111

Exposition